logo

Statuti i miratuar 

 Statuti i miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 1435/1 prot., datë 17.03.2016.

Çertifikatë regjistrimi

Çertifikatë regjistrimi

Statuti i ndryshuar 

Statuti i ndryshuar, nga MASR me Urdhër nr. 622, datë 05.10.2018 dhe miratuar me Vendim Nr 5339-3 date 03.12.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Ligje

FSHSSH vepron në përputhje me dispozitat e Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë.

Marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe FSHSSH

 Marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe Federatës Shqiptare të Sportit Shkollor u nënshkrua më 2.11.2016.

Urdhër miratimi Platformës së Edukimit Fiziko-Sportiv

 Urdhër miratimi MASR i Platformës së Edukimit Fiziko-Sportiv në sistemin arsimor para-universitar (arsimi bazë, i mesëm i ulët dhe i mesëm i lartë) në Shqipëri dhe krijimin, realizimin e programeve emergjente, afatmesëm, afatgjatë të saj. 

Memorandum Mirëkuptimi Vendet e Rajonit të Ballkanit Perëndimor 

Vendet e Rajonit të Ballkanit Perëndimor Shqipëria, Serbia, Maqedonia, Kosova, Bosnja dhe Hercegovina dhe Mali i Zi u mblodhën për të zhvilluar marrëdhëniet multilaterale ndërmjet federatave të vendeve përkatëse në fushën e EF dhe Sportit Shkollor dhe nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi.