logo

Urdhër miratimi Platformës së Edukimit Fiziko-Sportiv

 Urdhër miratimi MASR i Platformës së Edukimit Fiziko-Sportiv në sistemin arsimor para-universitar (arsimi bazë, i mesëm i ulët dhe i mesëm i lartë) në Shqipëri dhe krijimin, realizimin e programeve emergjente, afatmesëm, afatgjatë të saj. 

Avokati Popullit - (ref.faqe 5) Rekomandim për përmirësimin e instrumenteve ligjore për zbatimin praktik të së drejtës së fëmijës për t'u argëtuar

 

 Urdhër miratimi MASR i Platformës së Edukimit Fiziko-Sportiv në sistemin arsimor para-universitar (arsimi bazë, i mesëm i ulët dhe i mesëm i lartë) në Shqipëri dhe krijimin, realizimin e programeve emergjente, afatmesëm, afatgjatë të saj.