logo

Libri 'Edukimi Fizik, Loja dhe Shëndeti'

'Edukimi Fizik, Sporti dhe Shëndeti' është një libër teorik dhe praktik për edukatoret në kopshte, për të mësuar fëmijët e moshës 3-6 vjeç.

FSHSSH mund të trajnojë edukatoret bashkë me grupe fëmijësh të kopshteve me programe lëvizore argëtues.

Libri kërkon financim pasi mbetet ende i pabotuar për shkak të mungesës së fondeve.  

'Edukimi Fizik, Sporti dhe Shëndeti' është një libër teorik dhe praktik për edukatoret në kopshte, për të mësuar fëmijët e moshës 3-6 vjeç.