logo

Libri ‘Standardet e cilësive teorike dhe fizike atletike për mësuesin e edukimit fizik’ 

Libri ‘Standardet e cilësive teorike dhe fizike atletike për mësuesin e edukimit fizik’ , është botuar në vitin 2015.

Libri ‘Standardet e cilësive teorike dhe fizike atletike për mësuesin e edukimit fizik’ , është botuar në vitin 2015.