Statuti i miratuar 

Çertifikatë regjistrimi

Statuti i ndryshuar 

Ligje

Marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe FSHSSH

Urdhër miratimi Platformës së Edukimit Fiziko-Sportiv

Memorandum Mirëkuptimi Vendet e Rajonit të Ballkanit Perëndimor