Çertifikatë regjistrimi

Numër Identifikimi NIPT - L71316451K