ESSD 2018

ESSD 2018

Së bashku, të angazhojmë shkollat 'në lëvizje' dhe të frymëzojmë gjatë gjithë jetës shëndetin në mesin e të rinjve evropianë.

Kliko Foto Albania ESSD 2018

Kliko Filmin promovues ndërkombëtar ESSD 2018

Kliko  FSHSSH Thirrja ESSD 2018

Kliko  Rezultatet ESSD 2018

Të angazhojmë shkollat 'në lëvizje'