Slogani,Misioni dhe Prioriteti FSHSSH

Slogan

Lëvizja shpëton shëndetin

Misioni

Masivizimi i edukimit fizik në arsimin parauniversitar, si udhëzuesi i vetëm objektiv dhe praktik, që krijon bazamentin shoqëror për zhvillimin e edukimit fiziko-sportiv, talenteve dhe derivateve respektive, bazuar mbi parimet shkencore që garantojnë progresin fizik, psikologjik, intelektual, ekonomik, produktiv, social, dhe mirëqenien e shëndetshme të shoqërisë.

Prioriteti

Praktika e edukimit fizik dhe sportit mbi baza shkencore, si një çelës për zhvillimin kombëtar të kulturës së qytetërimit, biologjisë molekulare, sistemeve të bioenergjitikës, funksioneve neuromuskulare, neuroendokrine, kardiovaskulare, pulmonare dhe mirëqënies sociale të vendit. Vlerësojmë se Platforma Shkencore e bën shoqërinë të vetëdijëshme që edukimi fizik është një fushë prioritare gjenetike, pasi ajo mbron nga shumë sëmundje dhe formon intelektualët e vërtetë që gëzojnë shëndet në të gjitha fazat e jetës.

Implementation of the new scientific platform for the mass development of PE in the pre-university education system, for a healthy structural, metabolic, functional and structural formation of children 3-6 years; 6-12 years; 12-15 years; 15-18 years and for adults